I. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan

kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11inci

maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Kanunun 13üncü

maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak

yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”)

tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede

“yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak usullere* uygun

olarak iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru Usulü*

Başvurunun

Yapılacağı Adres

Başvuru

Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Başvuruya

Eklenecek

Diğer Bilgiler

Şahsen Başvuru

(Kişisel veri sahibi

Şahsen, kimliğini

ispat edici bir belge

ile başvuruda

bulunması)

Charisma De Luxe Hotel,

Aldaş Altınada Kuşadası Turizm Enerji Tarım Hayvancılık Madencilik Tic.Ve San. A.Ş     Adres:  Türkmen Mah. Gazibeğendi Blv. No:7 Kuşadası/Aydın Turkey

Kimlik

(pasaport,

ehliyet vb.)

İadeli Tahhütlü

Mektup veya Noter

vasıtası ile tebligat

Charisma De Luxe Hotel,

Aldaş Altınada Kuşadası Turizm Enerji Tarım Hayvancılık Madencilik Tic.Ve San. A.Ş     Adres:  Türkmen Mah. Gazibeğendi Blv. No:7 Kuşadası/Aydın Turkey

Zarfın üzerine

“Kişisel

Verilerin

Korunması Kanunu

Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Kimlik

(pasaport,

ehliyet vb.)

Fotokopisi

Güvenli Elektronik

İmza ile imzalanarak

Elektronik Posta

(KEP) yolu ile

başvuru

info@charismahotel.com

Epostanın konu

kısmına “Kişisel

Verilerin

Korunması Kanunu

Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

* Başvuru usulü, Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanalı olarak belirlenmiştir. Eğer Kurul, başkaca usuller de belirler ise bunlar CHARİSMA DE LUXE HOTEL tarafından yine sizlere duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13’ üncü maddesinin 2inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” cevaplanacaktır. Cevaplar, Kurul’un belirlediği usule göre sizlere iletilecektir. Talebinizin eksiksiz karşılanabilmesi için formda istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.

II. GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun:

Adı Soyadı :…………………………………………………….

TC Kimlik Numarası :………………………………………….

Şirketimizle Olan İlişkiniz :……………………………………

( Seçiminiz yanına X işareti koyunuz)

Misafir

Günübirlik Kullanıcı

Çalışan

Eski Çalışan

Tedarikçi

İş Başvurusu

Adres : ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Cep Telefonu :……………………………………………………………………………

Elektronik Posta Adresi : ……………………………………………………………….

Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi mi? :……………………………………………..

III. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden

talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Talep ettiğiniz haklara göre şirketimiz içerisinde

değerlendirme yapılarak Kanunun 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca cevaplar

tarafınıza iletilecektir.

Talep Konusu

(Seçiminiz/Lütfen talebinizin yanına X işareti koyunuz)

Yasal dayanak

Talebiniz

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Mad 11/1 (a)

Şirket, kişisel verilerimi işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Mad 11/1 (b)

Kişisel verilerim işlenmişse bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Mad 11/1 (c)

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya

yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

KVK.m. 11/1 (ç)

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış

işlendiği düşünüyorum ve bunların

düzeltilmesini istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Mad 11/1 (d)

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer

kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimle ilgili ( )* istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Mad 11/1 (e)

A- Silinmesini

B- Anonim hale getirilmesini

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de

düzeltilmesini istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Mad 11/1 (f)

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer

kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını

düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı

üçüncü kişiler nezdinde de ( ) * talep

ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Mad 11/1 (f)

A- Silinmesini

B- Anonim hale getirilmesini

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel

verilerimin münhasıran otomatik

sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve

bu analiz neticesinde şahsım aleyhine

bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Mad 11/1 (g)

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.***

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Mad 11/1 (h)

Ek açıklamalarınızı yapınız :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..……………….………………

…………………………………………………………………………………………………………………..……………….………………

***Lütfen zararınızı ortaya koyan bilgi belge ve kanıtları sunun.

III. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun

değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu,

şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve

belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun

tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Charisma De Luxe Hotel tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.

Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim.

(Seçiminiz/Lütfen talebinizin yanına X işareti koyunuz)

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi : ……../……./……..

İmza:

ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. CHARİSMA DE LUXE HOTEL, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir.